لیست دروس ارائه شده رشته های مدیریت پردیس خودگردان تبریز

----------------------------------------------------------------------------

لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان دکتری پردیس ارس درنیمسال اول 98-97(دانلود)

 

 

 

اطلاعیه ها