لیست دروس ارائه شده و برنامه دانشجویان پردیس در نیمسال دوم سالتحصیلی 97-1396

برنامه تشکیل کلاس ها

------------------------------------------------------------------

برنامه امتحانات نیمسال اول دانشجویان پردیس های دانشگاه تبریز در نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396 

---------------------------------------------------------------------------------------

برنامه نیمسال اول سالتحصیلی 97-1396 

لیست دروس ارائه شده،برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی 97-96پردیس های دانشگاه تبریز