برنامه امتحات نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95 پردیس های دانشگاه تبریز

دانشجویان گرامی می بایستی با مراجعه به صفحه کاربری سیستم سما دانشجویی خود نسبت به تسویه حساب مالی،تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید و اخد کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند .