لیست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی دانشجویان دکتری پردیس ارس(دانلود)

--------------------------------------------------------------------------------

برنامه امتحانات نیمسال دوم سالحصیلی 96-97 پردیس خودگردان تبریز