کارکنان پردیس

دکتر سیدصمدحسینی

رئیس پردیس های دانشگاه تبریز

دکتر ایرج تیموری

معاون علمی پردیس های دانشگاه تبریز

حسین کوهی

مسئول دفتر رئیس پردیس

حوزه امور آموزشی

مهدی جعفرزاده اقدم

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رضا افروشه

مسئول آموزش رشته های اقتصاد و مدیریت

صابر مردکاردیده

مسئول آموزش رشته های مجموعه مهندسی عمران

اصغر اشرفی

مسئول آموزش رشته های گروه علوم پایه،کشاورزی و علوم ومهندسی کامپیوتر

رامین سلیمانی

مسئول اموزش رشته های مهندسی برق و مکانیک و فناوریهای نوین

سعیده زارعان

مسئول آموزش رشته های علوم انسانی

وحید نیمه فروش

مسئول ثبت نام و بایگانی

حسین کوهی

مسئول دبیرخانه

خلیل خوش منظر

مسئول آموزش پردیس بین المللی ارس

حوزه امور  اداری--مالی

وحید باغبان

رئیس اداره امور پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

غلامرضا میرزایی مهر

حسابدار و مسئول امور مالی

هادی ماهرکیا

کارپرداز

وحید نیمه فروش

مسئول انبار

خلیل خوش منظر

مسئول اموراداری پردیس بین المللی ارس

 حوزه فناوری اطلاعات

صابر مردکاردیده

مسئول IT

رضا افروشه

مسئول سامانه های الکترونیکی

حوزه حراست

اسماعیل مصطفایی

مسئول حراست پردیس بین المللی ارس

اکبر دیندارثانی

حفاظت فیزیکی

حیدر سعیدی

حفاظت فیزیکی

بایرام سلیمانی

حفاظت فیزیکی