تماس با ما

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

دکترسیدصمدحسینی                

رئیس پردیس های دانشگاه تبریز

33324525-041

 

دکتر ایرج تیموری

معاون علمی و آموزشی  پردیس                                                                                                             

3330.6355-041

 
 

مهدی  جعفرزاده                                      

مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33306355-041داخلی5

 

وحید باغبان

رئیس اداره امورپشتیبانی و توسعه منابع

33306355-041داخلی7

 
 

دکتر نوا نورداد

عضو هیات علمی

33306355-041داخلی4

 
 

غلامرضا میرزائی مهر

مسئول مالی و حسابداری

   
 

هادی ماهرکیا

کارپرداز

   

رضا  افروشه

کارشناس خدمات  آموزشی

33306355-041داخلی1

 

  صابر مردکاردیده

مسئول انفورماتیک -کارشناس خدمات آموزشی                                      

33306355-041داخلی2

s.mard@tabrizu.ac.ir
 

  خلیل خوش منظر

مسئول امور آموزشی واداری پردیس ارس-جلفا

42026363-041

 
 

 اصغر  اشرفی

کارشناس خدمات آموزشی 

33306355-041داخلی3

 

رامین سلیمانی

کارشناس خدمات آموزشی

33306355-041داخلی3

 
 

  سعیده زارعان

 کارشناس خدمات آموزشی

33306355-041داخلی4

 

   حسین کوهی

مسئول دفتر رئیس و دبیرخانه

33306355-041داخلی8

 

   وحید نیمه فروش

مسئول ثبت نام و بایگانی

33306355-041داخلی6

 
  بهنام آبستر  مسئول تاسیسات 42026363-041  
  رحیم سیدزاده مسئول مهمانسرا    
 

اسماعیل مصطفایی

مسئول حراست پردیس

041-42025466

 
  محمود رضوی

حفاظت فیزیکی

041-42025469

 

حیدر سعیدی

حفاظت فیزیکی

041-42025469

 
 

بایرام سلیمانی

حفاظت فیزیکی

041-42025469