لیست اسامی کارکنان

   

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ارتباط  شماره تماس
1 آقای دکتر نیکجو ریاست پردیس های دانشگاه تبریز 33306355 041- 33306355
2 آقای دکتر تیموری معاونت علمی و آموزشی پردیس    041-33392431
4 آقای جعفرزاده مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   33392433-041
6 خانم دکتر نورداد عضو هیات علمی   041-33392431
7 آقای  افروشه کارشناس خدمات  آموزشی  R.afrousheh@tabrizu.ac.ir 041-33392433
8 آقای  مردکاردیده مسئول انفورماتیک -کارشناس خدمات آموزشی S.mard@Tabrizu.Ac.Ir 33324525-041
9 آقای  خوش منظر مسئول امور آموزشی واداری پردیس ارس-جلفا    041-42026365
10 آقای  اشرفی کارشناس خدمات آموزشی و اداری A.Ashrafi@Tabrizu.Ac.Ir 041-33306355
11 آقای سلیمانی کارشناس خدمات آموزشی R.Soleimani@Tabrizu.Ac.Ir   041-33392434
12 خانم  زارعان  کارشناس خدمات آموزشی وفارغ التحصیلان    041-33392431
13 آقای   کوهی کمک کارشناس خدمات آموزشی-مسئول دفترریاست    
14 آقای   نیمه فروش کمک کارشناس خدمات آموزشی و بایگانی    
15 آقای مصطفایی مسئول حراست پردیس    
16 آقای دینداری ثانی مسئول حفاظت فیزیکی پردیس ارس-جلفا   041-42025466
17 آقای حیدر سعیدی حفاظت فیزیکی   041-42025469
18 آقای محمود رضوی حفاظت فیزیکی   041-42025469
19 آقای بایرام سلیمانی حفاظت فیزیکی   041-42025469