گالری عکس


نمایی از ساختمانهای آموزشی و اداری پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز واقع در منطقه آزاد ارس
;