آموزش و ثبت نام

بولتن آموزشی

مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص انتخاب واحد دانشجویان (دانلود)


فرم ها

فرم ثبت نام پردیس (دانلود)
نمونه تعهد نامه محضری (دانلود)
فرم کارت هوشمند دانشجویی Pdf (دانلود)
فرم اعلام مفقودی کارت دانشجویی (دانلود)
فرم بررسی صلاحیت عمومی (تصویر روی فرم - پشت فرم)

فرم های آموزشی وتحصیلات تکمیلی
فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی (دانلود)
فرم درخواست دانشجو (دانلود)
فرم درخواست دانشجوبا تائید مدیرگروه (دانلود)
فرم درخواست انصراف (دانلود)
فرم درخواست استاد راهنما
(دانلود)
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیر گروه (دانلود)
فرم تمدید سنوات ترم 5 (دانلود)
فرم بررسی مشکلات دانشجویی (تمدید سنوات ترم 6و به بعد کارشناسی ارشد و ترم 10به بعد دکتری) (دانلود)
راهنمای مراحل پایان نامه (کلیک)

فرم انتخاب واحد (دانلود)

فرم شماره 1 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (دانلود)
فرم شماره 2 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(دانلود)
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی کارشناسی ارشد(دانلود)
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه (پروژه)تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس های دانشگاه تبریز(دانلود)
فرم اصلاحات پایاننامه(دانلود)
فرم اجازه دفاع از پایاننامه-جدید
(دانلود)
  
(مدارک لازم:تائیدیه ثبت ایران داک وتبریزداک ، آخرین نسخه پایاننامه جهت رویت ، فرم تمدیدسنوات(بجرترم4))

مدارک موردنیازفارغ التحصیلی :
اصل فرم تسویه-اصل فرمهای 1و2دفاع-اصل مجوزدفاع
کپی شناسنامه-کارت ملی وپایان خدمت-عکس43زمینه سفید2عدد
شهریه های دکتری پردیس  
(مشاهده)
فرم تائید اصالت پایان نامه (دانلود)