کارشناسی ارشد

 

رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی ارس


رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد پردیس تبریز

پردیس خودگردان تبریز  در کلیه رشته های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه تبریز مجوز پذیرش دانشجو دارد.