کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد پردیس ارس
 

 

فنی

و

مهندسی

مهندسی برق

قدرت

مهندسی عمران

سازه

مهندسی عمران

خاک وپی

مهندسی عمران

زلزله

مهندسی عمران

سازه های هیدرولیکی

نانوفناوری

نانوالکترونیک

مهندسی فوتونیک

نانوفوتونیک

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

علوم پایه

علوم کامپیوتر

-

ریاضی محض

جبر

ریاضی محض

آنالیز

آمار

آمار ریاضی

زمین شناسی

اقتصادی

زمین شناسی

آب شناسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

فوتونیک

فیزیک

فوتونیک

مخابرات

فوتونیک

الکترونیک

بیوشیمی

-

شیمی

آلی

شیمی

تجزیه

شیمی

فیزیک

شیمی

کاربردی

شیمی

معدنی

علوم انسانی

و

اجتماعی

آموزش زبان انگلیسی

-

فرهنگ و زبانهای باستانی

-

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

-

حقوق

خصوصی

مدیریت

اجرایی

سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی(& RS GIS)

مطالعات آب و خاک

سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی(& RS GIS)

هواشناسی ماهواره ای

سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی(& RS GIS)

مخاطرات طبیعی

سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی(& RS GIS)

مطالعات شهری و روستایی

کشاورزی

مهندسی کشاورزی

تکنولوژی مواد غذایی

مهندسی کشاورزی

بیوتکنولوژی درکشاورزی

مهندسی کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی

مهندسی کشاورزی

گل و گیاهان زینتی

علوم خاک

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم دامی

اصلاح نژاد دام


رشته های کارشناسی ارشد پردیس خودگردان تبریز
پردیس خودگردان تبریز  در کلیه رشته های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه تبریز مجوز پذیرش دانشجو دارد.