دکتری تخصصی

رشته های دکتری تخصصی (P.H.D) پردیس ارس
گروه رشته
فنی مهندسی مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
فنی مهندسی مهندسی عمران-خاک وپی
علوم پایه زمین شناسی اقتصادی
علوم پایه فوتونیک
علوم پایه ریاضی-منطق
علوم پایه شیمی - آلی
فنی ومهندسی مهندسی برق-مدارات مجتمع نوری
رشته های دکتری تخصصی پردیس خودگردان تبریز
گروه رشته
فنی مهندسی مهندسی عمران-زلزله
کشاورزی صنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
علوم پایه فیزیک-حالت جامد
علوم انسانی تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
کشاورزی فیزیولوژی گیاهی
فنی ومهندسی مهندسی برق-مخابرات
کشاورزی شیمی خاک