رئیس پردیس های دانشگاه تبریز

 

دکتر سید صمد حسینی

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

مشاهده C.V

 

دکتر سیدصمدحسینی استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز بوده و مشاور رئیس ،قائم مقام ، عضوشورای آموزشی و پژوهشی و رئیس کمیته رفاهی سازمان سنجش آموزش کشور،مشاور رئیس ،قائم مقام معاونت اداری مالی و مدیریت اموراداری دانشگاه تبریز،مدیریت گروه مدیریت بازرگانی و MBA دانشکده اقتصاد و مدیریت و مسئول راه اندازی پردیس بین المللی ارس دانشگاه،از جمله سوابق اجرایی  این استادیار دانشگاه تبریز است.

همچنین چاپ 40مقاله در مجلات مختلف داخلی و خارجی، همکاری و اجرای2 طرح تحقیقاتی، راهنمایی و مشاوره پایاننامه بیش از 100دانشجوی کارشناسی ارشد، از جمله سوابق علمی وی است.