ریاست پردیس های دانشگاه تبریز

دکتر محمد رضا نیکجو

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

متولد سال1347تبریز

محل اخذ مدرک تحصیلی :

دیپلم : شهر تبریز ، سال 1365

لیسانس : استان گلستان ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – رشته مهندسی مرتع وآبخیزداری ، 1370              

کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران - نور ، مهندسی آبخیزداری ، 1374

دکتری : دانشگاه تبریز – بیوژئومورفولوژی - 1388

عنوان پایاننامه :

  الف - کارشناسی ارشد : ارزیابی کاربرد مدل MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز دریان چای

  ب-دکتری: تحلیل روند تغییرات بیوژئومورفولوژیک حوضه آبخیز بجوشن چای و تاثیر آن بر فرسایش دامنه ای و تولید رسوب

سوابق پژوهشی :

- تعداد مقاله ها ی منتشر شده : 10 مورد

- طرح های تحقیقاتی اجرا شده : 33 مورد

سوابق آموزشی :

تدریس دروس  :  فرسایش و حفاظت خاک  ، حفاظت آب و خاک ، هیدرولوژی کاربردی ، هیدرولوژی شهری ، جنگل ها و مراتع ایران ، کارتوگرافی عملی ، روش تحقیق در جغرافیا ،  مسائل و برنامه ریزی کوچ نشینی، مرتعداری ، برنامه ریزی کشاورزی با تاکید بر ایران ، آشنایی با طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری دردوره های کارشناسی وکارشناسی ارشد .

سوابق اجرایی :

ردیف

عنوان

سازمان یا دانشگاه

از تاریخ

تا تاریخ

1

رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

مرکز تحقیقات منابع طبیعی آذربایجان شرقی

1376

1378

2

مسئول گروه طراحی فنی و مسئول اجرای طرح ملی آبخوان داری آذربایجان شرقی

مرکز تحقیقات منابع طبیعی آذربایجان شرقی

1376

1378

3

رئیس اداره چاپ و انتشارات

دانشگاه تبریز

1381

1384

4

عضو کمیته پدافند غیر عامل

دانشگاه تبریز

1387

ادامه دارد

5

عضو شورای فرهنگی

دانشگاه تبریز

1386

ادامه دارد

6

عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه تبریز

1389

ادامه دارد

7

عضو کمیته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی گروه علوم انسانی

دانشگاه تبریز

1386

1387

8

معاون اداری – مالی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه تبریز

1385

1386

9

معاون آموزشی و اداری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه تبریز

1386

1387

10

عضو کمیته تخصصی ارزیابی و نظارت

دانشگاه تبریز

1382

1384

11

عضو کمیته هیات اجرایی جذب

دانشگاه تبریز

1388

ادامه دارد

12

رئیس کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه تبریز

1389

ادامه دارد

13

عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی و اجتماعی ، معماری و شهر سازی

دانشگاه تبریز

1389

ادامه دارد

14

رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشگاه تبریز

1389

1391

15

مشاور رئیس دانشگاه

دانشگاه تبریز

1389

ادامه دارد

: زمینه های مطالعاتی

ژئومورفولوژی ، فرسایش و حفاظت خاک ، آمایش سرزمین، ارزیابی پوشش گیاهی ، منابع طبیعی ، هیدرولوژی آبهای سطحی و غیر سطحی ،  سیل خیزی ، آبخوان داری ، آبخیزداری ، بیوژئومورفولوژی و کشاورزی .