معاونت علمی




نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج تیموری

استادیار پردیس های دانشگاه تبریز