معاونت علمی
نام و نام خانوادگی: محمد باقرعلیزاده اقدم

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

 

 

 

تحصیلات:

مقطع

رشته

معدل

محل

دیپلم

اقتصاد اجتماعی

03/17

دبیرستان مطهری

لیسانس

پژوهشگری علوم اجتماعی

25/16

دانشگاه تبریز

فوق لیسانس

پژوهشگری علوم اجتماعی

11/18

دانشگاه تبریز

دکتری

جامعه شناسی توسعه اقتصادی

13/18

(بدون پایان نامه)

دانشگاه اصفهان

پایان نامه دکتری

سبک زندگی سلامت محور: امیدها و بیم ها

70/19

دانشگاه اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد

کیفیت یادگیری دانشجویان و عوامل اجتماعی موثر بر آن

25/19

دانشگاه تبریز

 

 

آدرس محل کار: دانشگاه تبریز- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تلفن 3392279

 

 

 

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریه های داخلی

ردیف

نام مقاله

نویسنده

نام نشریه

شماره صص

تاریخ و شماره نشریه

1

بررسی تاثیر نظام اداری ، بورکراتیک و ویژگی های فردی بر وجدان کاری کارمندان

علیزاده اقدم محمدباقر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

 

شماره 5 بهار 1383

2

رابطه بین میزان باروری کل با توسعه اقتصادی و اجتماعی

ضیایی بیگدلی محمدتقی , کلانتری صمد , علیزاده اقدم محمدباقر

فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی

 

سال پنجم شماره 21 سال 1385

3

بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر کیفیت یادگیری دانشجویان

دکترحسین گدازگر- دکترمحمدباقرعلیزاده اقدم

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

 

شماره 1 بهار 1382

4

بررسی نقش اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت در تامین نیازهای شرکت تعاونی و اعضای تحت پوشش

دکترمحمدباقرعلیزاده اقدم-احمدعلیزاده اقدم

همیار

 

سال ششم-شماره بیست و چهارم-زمستان 1383

5

بررسی نقش شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان در تامین نیازهای اعضای تحت پوشش

دکترمحمدباقرعلیزاده اقدم- ابوعلی ودادهیر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

 

شماره 5 بهار 1383

6

آموزش زنان نقطه عطفی برا ی مشارکت آنها در توسعه

علیزاده اقدم محمدباقر

زن شرقی

 

تهران –مرداد ماه1381

7

بررسی تطبیقی هویت ملی و دینی دانش آموزان ناحیه 3تبریز

علیزاده اقدم محمدباقر , ولایتی سمیه , اختیاری مینا

مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 

جلد23-شماره2-1386

8

عوامل موثربر رضایت فرهنگیان ازشرکت تعاونی مصرف

محمدباقرعلیزاده اقدم- احمدعلیزاده اقدم

همیار

 

شماره 34 تابستان 86

9

عوامل موثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت علمی

گدازگر-محمدباقرعلیزاده اقدم

مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

148-123

سال سوم ،شماره2 ، پاییزو زمستان 1385

10

بررسی سوگیری های هنجاری نسبت به علم در بین اعضای هیئت علمی

حسین گدازگر-محمدباقرعلیزاده اقدم

مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان

22-1

جلد29- شماره 1، 1387

11

بررسی رفتار انتخاباتی مردم شهرستان مرند

فردین قریشی- علی حاتمی-محمدباقرعلیزاده اقدم

دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز

143-121

بهار 1388

سال دوازدهم شماره24

12

سبک زندگی سلامت محور و تعیین کننده های ساختاری و سرمایه ای مربوط به آن

قاسمی وحید , ربانی خوراسگانی رسول , ربانی خوراسگانی علی , علیزاده اقدم محمدباقر

دانشکده ادبیات تربیت معلم تهران

 

بهار 1388

13

نقش آموزش در ارتقای هویت ملی دانش آموزان

علیزاده اقدم محمدباقر , شیری محمد , اوجاقلو سجاد

تحقیقات فرهنگی

206-181

بهار 1389

دوره سوم، شماره1

14

Sociological Study: The Relationship between Social Capital and Body Management…

Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam- Saeed Soltani Bahram – Korush Gholami Ktnaii

Journal of Applied Sociology

89-69

21th year,Vol.39, No.3, Autumn2010

15

اعتماد به دستگاه های اجرایی و عوامل موثر بر آن

 

عباس زاده محمد , علیزاده اقدم محمدباقر , اسلامی رضا

 

جامعه شناسی کاربردی

106-83

بهار1390

16

بررسی تعیین کننده های پایبندی به اخلاق علمی در بین اعضای هیئت علمی؛ مطالعه موردی دانشگاه تبریز

علیزاده اقدم محمدباقر , عباس زاده محمد , شیشوانی عسل , تجویدی مینا

سیاست علم و فناوری

68-57

بهار1390

سال سوم، شماره4

17

مطالعه جامعه شناختی سبک غذایی شهروندان

محمدباقرعیزاده اقدم

رفاه اجتماعی

صص 285-318

تابستان1390

شماره44

18

مطالعه جامعه شناختی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر امنیت اجتماعی

دکتر محمد عباس زاده- دکتر محمد باقر علیزاده اقدم- سیدرضا اسلامی بناب

فصلنامه پلیس آذربایجان شرقی

علمی و ترویجی

صص 127 - 157

سال اول، شماره اول، تابستان 1390

19

بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی رفتارهای خطرناک رانندگان درون شهری

 

دانش انتظامی

 

سال اول ، شماره دوم، پاییز 1390

20

عوامل اجتماعی-فردی موثر بر انگیزش تحصیلی در دانش آموزان...

محمدعباس زاده- محمدباقرعلیزاده اقدم-کمال کوهی

مجله جامعه شناسی

73-47

بهار1387

21

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرک

محمدباقر علیزاده اقدم ، محمد عباس و مهدی حسی پور

مجله جامعه شناسی

114-97

بهار1388

انتشارشهریور1390

22

بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکردجامعه شناسی حقوقی

نیرمحمدپور- محمدیاقرعلیزاده اقدم-حسن پاشازاده- محمد عیاس زاده

علمی پژوهشی خلخال

125-107

سال هفتم، شماره 28، بهار1390

23

فرهنگ شهروندی ، ویژگی های شخصیتی و تاثیرات آنها بر مشارکت شهروندان در امور شهری

محمدباقر علیزاده اقدم ، محمد عباس زاده ،کمال کوهی ،

علمی پژوهشی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

127-99

 

زمستان1388

سال دوازدهم-شماره27

24

گرایش به هویت ملی و عوامل موثر بر آن

محمدباقر علیزاده اقدم ، کمال کوهی ، محمد عباس زاده ، مرتضی مبارک بخشایش

مهندسی فرهنگی - نشریه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ص 59

سال ششم، شماره61 و 62 – بهمن و اسفندماه1390

25

سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها (مطالعه موردی: رانندگان درون شهری تبریز)

علیزاده اقدم -محمدباقر , صالحی- ذاکر

راهور

54-27

پاییز 1390; 8(15):21-40.

26

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی

عباس زاده محمد , علیزاده اقدم محمدباقر , اسلامی رضا

فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

172-145

سال اول، شماره اول- بهار1391

27

بررسی عوامل موثر بر سبک زندگی رفتارهای خطرناک رانندگان درون شهری تبریز

علیزاده اقدم -محمدباقر , صالحی- ذاکر

دانش انتظامی استان

126-101

سال اول- شماره دوم- پاییز

28

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی

عباس زاده محمد , علیزاده اقدم محمدباقر , اسلامی رضا

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

169-137

بهار و تابستان1390

سال چهاردهم-شماره32-33

 

29

تحلیل جامعه شناختی کیفیت زندگی جوانان

رسول ربانی- علی هاشمیان فر-0 محمدباقرعلیزاده اقدم- جوادنظری- مختاری

فصلنامه توسعه انسانی

83-103

شماره 3 و 4، بهار و تابستان1390

30

Explanation of the rate of biological environment health based on social capital components of students in Tabriz Medical and Dentistry University in 2011

 

Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam.Zahra Karimi, Seyed Jamal Hosseini, .Atabak Monfaredi

Isa abedini, Hossein honarvar

Life Science

http://www.lifesciencesite.com

426-421

Journal 2012;9(7)

31

نگرش جامعه شناختی و روانشناختی به بد حجابی به عنوان یک مساله اجتماعی

محمد عباس زاده، محمد باقر علیزاده اقدم، موسی سعادتی، نیز محمدپور

نشریه علمی - تخصصی شورای عالی انقلاب

صص 87 - 113

سال ششم، شماره 65 و 66، خرداد و تیر 1391

32

تبیین جامعه شناختی اعتماد به پلیس و عوامل مرتبط با آن

عباس زاده محمد , علیزاده اقدم محمدباقر , اسلامی رضا و نیر محمدپور

دانش انتظامی

سال اول ، شماره سوم

زمستان1390

33

مناسک «امانت»:آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرند

محمدباقر علیزاده اقدم- اصغر ایزدی جیران

پژوهش های انسان شناسی

39-58

سال2، شماره3

بهار و تابستان 1391

34

بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی کاربردی

سال بیست و سوم، شماره پیاپی48، شماره چهارم

زمستان1391

35

بررسی کیفیت زندگی شهری: مدلی برای سنجش و رتبه بندی استان‏ها‏ی ایران با استفاده از تحلیل خوشه‏ای

احمد موذنی – محمد باقر علیزاده اقدم

انجمن جامعه شناسی ایران

149-174

شماره 3، پاییز 1391

36

بررسی پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز رانندگی توسط رانندگان درون شهری تبریز و عوامل موثر بر آن

محمدباقر علیزاده اقدم- صباغ- ذاکر صالحی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سال چهاردهم- شماره34-35

پاییز و زمستان1390

37

ساخت اجتماعی معلولیت: پژوهشی با رویکرد برساخت گرایی اجتماعی

فاروق امین مظفر- محمدباقرعلیزاده اقدم

مطالعات میان رشته ای

 

ص 143

بهار و تابستان 1390

دوره سوم- شماره2-3

38

تحلیلی بر علل و پیامدهای شکل گیری مناطق حاشیه نشین با نگرش ویژه بر شهر خمین

محمدیاقرعلیزاده اقدم- حمیده محمد امینی

فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

صص123-140

دوره اول، شماره2، تابستان 1391

39

مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی خود مراقبتی شهروندان

محمدعباس زاده- محمدباقر علیزاده اقدم- رحیم لدری گرگری- ابوعلی ودادهیر

فصلنامه توسعه اجتماعی و فرهنگی

دوره اول، شماره1

تابستان1391

40

رابطه سرمایه اجتماعی و محرومیت نسبی با سلامت

رسول ربانی- محمدباقرعلیزاده اقدم- مرتضی مبارک بخشایش

فصلنامه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

 

تاییدیه چاپ

41

نقش عزت بدنی و اضطراب فیزیک اجتماعی بر فرهنگ ارزشیابی بدنی زنان

محمدعباس زاده-محمدباقر علیزاده اقدم- درعنا محمدپور

فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات،

ص 111

شماره 26، بهار 1391

42

نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری

محمدباقر علیزاده اقدم-محمدعباس زاده- کمال کوهی- داودمختاری

پژوهش جغرافیای انسانی

دانشگاه تهران

صص. 214-195

 

دورهی 45، شمارهی 2، تابستان 1392

43

سرمایه فرهنگی ابزاری برای مدیریت بدن

محمدباقرعلیزاده اقدم-سعید سلطانی-کمال کوهی

رفاه اجتماعی

 

تاییدیه چاپ

44

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

محمدباقرعلیزاده اقدم- محمودعلمی- عبدالحسین ملکوتی

جامعه شناسی کاربردی

صص 167-184

شماره47، پاییز1391

45

انواع سرمایه ها، حلقه مفقوده در تبیین شادکامی دانشجویان

محمدعباس زاده- محمدباقرعلیزاده اقدم- کمال کوهی- پروین علیپور

فصلنامه رفاه اجتماعی

 

تاییدیه چاپ

46

بررسی اخلاق کار باتاکید بر عوامل سازمانی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه های دولتی کلان شهر تبریز

حسین اسدی- فیروز راد- محمدباقرعلیزاده اقدم

مطالعات جامعه شناسی

صص29-44

سالدوم، شماره پنجم، زمستان1388

47

نقش و جایگاه امنیت انتظامی در تامین امنیت سرمایه گذاری

عیسی عابدینی- سید جمال حسینی-محمدباقرعلیزاده اقدم

دانش انتظامی

63-88

سال دوم، شماره چهارم، بهار1391

48

احساس امنیت اخلاقی زنان شاغل نیاز سازمان های دولتی

حسین بنی فاطمه- محمدباقرعلیزاده اقدم- رباب صبوری

دانش انتظامی

صص1-18

سال دوم، شماره پنجم، تابستان1391

49

Study the Relationship between Environmental Attitufe with responsible Behaviors towards the environment

Dr. Hossein Banigatemeh,Hossen Honarvar, Dr. Mohammad Bagher alizadeh Aghdam, Mohammad Abbaszadeh

Life Science

http://www.lifesciencesite.com

42-36

Journal 2013;10(7)

50

بررسی نگرش محیط زیستی شهروندان شهر تبریز براساس پارادایم محیط زیستی نو

حسین بنی فاطمه، شهرام روستایی، محمدباقر علیزاده اقدم، فهیمه حسین نژاد

دو فصلنامه پژوهشهای محیط زیست ،

صص 173-186

سال چهارم، شماره 7

بهار و تابستان 1392

51

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی بازنشستگان دانشگاه تبریز

محمدباقرعلیزاده اقدم- سعیدسلطانی- رسول علیزاده اقدم

فصلنامه علمی-پژوهشی

فرایند مدیریت و توسعه

 

تاییدیه چاپ

52

بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی بوم شناختی با رد پای بوم شناختی(مطالعه موردی شهروندان شهر تبریز)

بهجت یزدخواستی- فتانه حاجیلو- محمدباقرعلیزاده اقدم

فصلنامه اخلاق زیستی،

صص101-133

سال سوم، شماره هشتم، تابستان 1392

53

تاثیر سرمایه اجتماعی بر اعتیاد بر اینترنت در میان دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجانشرقی

کمال کوهی- علی بوداقی- محمدعباس زاده- محمدباقرعلیزاده اقدم

فصلنامه علمی-پژوهشی خانواده و پژوهش

صص1127-156

سال نهم، شماره7، بهار1391 شماره پیاپی15

54

عوامل موثر پذیرش منابع اطلاعاتی الکترونیکی توسط اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های ایران بر اساس نظریه اشاعه نو آوری راجرز

زاهد بیگدلی، رضا حیدری محمدباقرعلیزاده اقدم- افشین حمدی پور

کتابداری و اطلاع رسانی

آستان قدس رضوی

 

63- شماره3 و جلد 16

55

موانع پذیرش منابع اطلاعات الکترونیکی توسط اعضای هیات علمی گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران

زاهد بیگدلی، رضا حیدری محمدباقرعلیزاده اقدم- افشین حمدی پور

نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

دانشگاه تهران

 

تاییدیه چاپ

56

سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن با هوش هیجانی(مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز)

محمدعباس زاده- محمدباقرعلیزاده اقدم- مرضیه مختاری اصل

نشریه زن در توسعه و سیاست

 

دوره11، شماره2، تابستان 1392

57

بررسی رابطه بین عمل به احکام اسلامی و سرمایه اجتماعی

محمدباقرعلیزاده اقدم- کمال کوهی- محمدعباس زاده مرتضی مبارک

راهبرد یاس

 

پاییز 1392

58

بررسی رابطه سواد بوم شناختی با ردپای بوم شناختی(موردمطالعه: شهروندان تبریز)

بهجت یزدخواستی

فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری

104-77

سال سوم، شماره هفتم، تابستان 1392

59

بررسی عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عبداله زاده نازیلا,تقوی نعمت اله,علیزاده اقدم محمدباقر

مطالعات جامعه شناسی

87-106