معاونت علمی

تعداد بازدید:۳۴۹۵
نام و نام خانوادگی: دکتر ایرج تیموری

استادیار دانشکده جغرافیاوعلوم محیطی دانشگاه تبریز

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۸