اخبار و اطلاعیه ها

فرم اجازه دفاع از پایاننامه-جدید (دانلود)  
(مدارک لازم:تائیدیه ثبت ایران داک وتبریزداک ، آخرین نسخه پایاننامه جهت رویت ، فرم تمدیدسنوات(بجرترم4))

مدارک موردنیازفارغ التحصیلی :

اصل فرم تسویه-اصل فرمهای 1و2دفاع-اصل مجوزدفاع
کپی شناسنامه-کارت ملی وپایان خدمت-عکس43زمینه سفید2عدد

شهریه های دکتری پردیس  (مشاهده)