فرم ها

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی (دانلود)
فرم درخواست دانشجو (دانلود)
فرم درخواست دانشجوبا تائید مدیرگروه (دانلود)
فرم درخواست انصراف (دانلود)
فرم درخواست استاد راهنما
(دانلود)
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیر گروه (دانلود)
فرم تمدید سنوات ترم 5 (دانلود)
فرم تمدید سنوات ترم 6و به بعد (دانلود)
راهنمای مراحل پایان نامه (کلیک)

فرم انتخاب واحد (دانلود)
فرم شماره 1 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
(دانلود)
فرم شماره 2 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(دانلود)
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی کارشناسی ارشد(دانلود)

راهنمای مراحل پایان نامه (کلیک)

فرمت پایان نامه (کلیک)
ثبت نام در ایران داک (کلیک نمایید)

فرمت جدید نگارش پایاننامه کارشناسی ارشد (دانلود)
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه (پروژه)تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس های دانشگاه تبریز(دانلود)
فرم اصلاحات پایاننامه(دانلود)

فرم اجازه دفاع از پایاننامه-جدید
(دانلود)
  
(مدارک لازم:تائیدیه ثبت ایران داک وتبریزداک ، آخرین نسخه پایاننامه جهت رویت ، فرم تمدیدسنوات(بجرترم4))

مدارک موردنیازفارغ التحصیلی :

اصل فرم تسویه-اصل فرمهای 1و2دفاع-اصل مجوزدفاع
کپی شناسنامه-کارت ملی وپایان خدمت-عکس43زمینه سفید2عدد

شهریه های دکتری پردیس  
(مشاهده)

فرم تائید اصالت پایان نامه (دانلود)