فرم ها

فرم های آموزش

فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی (دانلود)
فرم درخواست دانشجو (دانلود)
فرم درخواست دانشجوبا تائید مدیرگروه (دانلود)
فرم درخواست انصراف (دانلود)
فرم درخواست استاد راهنما (دانلود)
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیر گروه (دانلود)
فرم تمدید سنوات ترم 5 (دانلود)
فرم تمدید سنوات ترم 6و به بعد (دانلود)
راهنمای مراحل پایان نامه (کلیک)
فرم انتخاب واحد (دانلود)
فرم شماره 1 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (دانلود)
فرم شماره 2 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(دانلود)
فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی کارشناسی ارشد(دانلود)

راهنمای مراحل پایان نامه (کلیک)

فرمت پایان نامه (کلیک)
ثبت نام در ایران داک (کلیک نمایید)

فرمت جدید نگارش پایاننامه کارشناسی ارشد (دانلود)
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه (پروژه)تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس های دانشگاه تبریز(دانلود)
فرم اصلاحات پایاننامه(دانلود)
فرم تمدید سنوات ترم ۵ (دانلود)
فرم تمدید سنوات ترم ۶ (دانلود)
راهنمای مراحل پایان نامه (کلیک)

فرمت پایان نامه (کلیک)
ثبت نام در ایران داک (کلیک نمایید)


فرم تائید اصالت پایان نامه (دانلود)