فرم ها

 

فرم اجازه دفاع رساله دکتری (دانلود)

_فرم شماره 1دفاع ازرساله دکتری (دانلود)

فرم شماره 2 دفاع ازرساله دکتری(دانلود)

فرم درخواست انجام آزمون جامع دانشجویان دکتری (دانلود)

فرم اعلام نمرات آزمون جامع دکتری(دانلود)

فرم تحویل پروپوزال به گروه(دانلود)

فرمت جدید نگارش رساله (دانلود)