سرپرست معاونت اداری،مالی

                               
                                                              آقای دکتر شهریور روستایی
                                                       عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تبریز