امور دانشجویان


 

 شامل:

1-سامانه رفاه

2-سامانه تغذیه

3-سامانه خوابگاه

ثبت نام وام دانشجویی فرم تعهدنامه محضری وام دانشجویی (دانلود)