امور انفورماتیک


فرم درخواست ایمیل دانشگاهی (دانلود)
دانشجویان محترم پس از دانلود و تکمیل فرم درخواست ایمیل ،آنرا به آدرس زیر ایمیل نموده و پس از یک ماه اکانت ایجاد شده را دریافت نمایند.
s.mard@tabrizu.ac.ir