راهنمای مراحل امورات دانشجویان

فلوچارت درخواست دانشجویان (مشاهده)

راهنمای استفاده از پورتال (دانلود)
آموزش مراحل ثبت پروپوزال (دانلود)