فرم های آموزش و ثبت نام

تعداد بازدید:۳۱۱۹۹
فرم های آموزش

آ-1 : فرم درخواست دانشجو (دانلود)
آ-2: فرم انتخاب واحد/حذف واضافه (دانلود)
آ-3: فرم درخواست مرخصی تحصیلی (دانلود)
آ-4: فرم درخواست انصراف از تحصیل (دانلود)
آ-5: ثبت نمرات سمینار/تکدرس/پایاننامه/رساله (دانلود)
آ-6: فرم ثبت نام پردیس (دانلود)
آ-7: فرم بررسی صلاحیت عمومی (تصویر روی فرم - پشت فرم)
آ-8: نمونه تعهد نامه محضری (دانلود)
آ-9: فرم درخواست بررسی مشکلات دانشجویان/تمدیدسنوات/بازگشت به تحصیل (دانلود)
آ-10: فرم درخواست تغییر شیوه آموزشی به آموزش محور (دانلود)
آ-11: درخواست اعمال تبصره1ماده 16آئین نامه ارشد(حذف نمرات مردودی) (دانلود)
آ-12: درخواست مفقودی کارت دانشجویی/صدور المثنی (دانلود)
آ-13: درخواست صدور مجوز مرخصی/بازگشت به تحصیل/حذف ترم/تمدیدسنوات
آ-14: ثبت مصوبات شورا و کمیسیون ها
آ-15: ارسال مدارک پزشکی به مرکز بهداشت دانشگاه
آ-16: ارسال مدارک روانپزشکی به مرکز مشاوره دانشگاه
آ-17: درخواست گواهی اشتغال به تحصیل به سازمانها/معرفی نامه (دانلود)
آ-18: فرم کارت هوشمند دانشجویی Pdf (دانلود)
آ-19: انتخاب واحد طبق مصوبات شورا و کمیسیون ها (دانلود)

آ-20:فرم صلاحیت عمومی دکتری تخصصی
آ-21: فرم حذف تکدرس کارشناسی ارشد (دانلود)
آ-22: فرم درخواست حذف پزشکی (دانلود)


تحصیلات تکمیلی

پ-1 : فرم مجوز دفاع کارشناسی ارشد (دانلود)  
پ -2: فرم مجوز دفاع دکتری تخصصی (دانلود)
پ -3: فرم درخواست آزمون جامع دکتری تخصصی (دانلود)
پ -4: فرم اعلام نمرات آزمون جامع (دانلود)
پ -5: فرم تسویه حساب دانشجویان
پ -6: فرم 1و2 دفاع کارشناسی ارشد دانلود ((دانلود)فرم1)  ((دانلود)فرم2)
پ -7: فرم 1و2 دفاع دکتری تخصصی(دانلود)  (دانلود)
پ -8: فرم تعهد اصالت پایان نامه/رساله (دانلود)
پ -9: فرم ابلاغ آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی
پ -10: فرم ابلاغ داور خارجی دانشجویان دکتری تخصصی                                                                     

پ-11: فرم درخواست استاد راهنما  (دانلود)
پ-12: فرم اصلاحات پایاننامه/رساله  (دانلود)

پ-13: فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیر گروه (دانلود)

پ-14: فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه (پروژه)تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس های دانشگاه تبریز(دانلود)


راهنما

فرآیند انتخاب استاد راهنما و موضوع و فرآیند تصویب پروپوزال تا دفاع از پایان نامه(کلیک)

 

راهنمای مراحل فارغ التحصیلی (دانلود)


- فرمت پایان نامه (کلیک)
- ثبت نام در ایران داک (کلیک نمایید)

- فرمت از پیش آماده پروپوزال تشریحی کارشناسی ارشد(دانلود)
- فرمت جدید نگارش رساله (دانلود)

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۹