کارکنان پردیس

تعداد بازدید:۱۰۶۶۹

نام و نام خانوادگی :           دکتر سید صمد حسینی        

تحصیلات:  دکتری تخصصی

سمت:  مشاور رئیس دانشگاه و رئیس پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن:  2-04133392431

نام و نام خانوادگی :              دکتر ایرج تیموری

تحصیلات:  دکتری تخصصی

سمت:  معاون علمی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن: 2-04133392431

نام و نام خانوادگی:            دکتر حبیب آقاجانی

تحصیلات:  دکتری تخصصی

سمت:  معاون اجرایی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن: 2-04133392431

 

نام و نام خانوادگی:         مهدی جعفرزاده

تحصیلات: 

سمت:  مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن: 04133392602

نام و نام خانوادگی:            وحید باغبان

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:  رئیس اموراداری،منابع انسانی وپشتیبانی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن: 04133392601

نام و نام خانوادگی:           رضا افروشه

تحصیلات:  دکتری تخصصی

سمت:  کارشناس آموزشی و  پژوهشی

شماره تلفن: 04133392603

نام و نام خانوادگی:         صابر مردکاردیده

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آموزش و مسئول فناوری اطلاعات پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن:33392606-041

نام و نام خانوادگی:          اصغر اشرفی

تحصیلات:  کارشناسی ارشد

سمت:  کارشناس آموزش و مسئول روابط عمومی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن:33392600-041

نام و نام خانوادگی:       رامین سلیمانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آموزش و امور دانشجویی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن:33392604-041

نام و نام خانوادگی:       خانم زارعان

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن:33392433-041

 

نام و نام خانوادگی:       خلیل خوش منظر

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس آموزش و امور اداری پردیس بین المللی ارس(جلفا)

شماره تلفن: 42026363-041

نام و نام خانوادگی:            حسین کوهی

تحصیلات: کارشناسی

سمت: مسئول دفتر رئیس و دبیرخانه پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن:33392431-041

نام و نام خانوادگی:               وحید نیمه فروش

تحصیلات: کارشناسی

سمت: مسئول ثبت نام و امور آموزشی پردیس های دانشگاه تبریز

شماره تلفن:33392605-041

نام و نام خانوادگی:           اسماعیل مصطفایی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت:  مسئول حراست پردیس بین المللی ارس

شماره تلفن:42266683-041

نام و نام خانوادگی :           بایرام سلیمانی

تحصیلات:

سمت: حفاظت فیزیکی

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی:           محمود رضوی  

تحصیلات: کارشناسی

سمت: حفاظت فیزیکی

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی:           حیدر سعیدی

تحصیلات: کارشناسی

سمت: حفاظت فیزیکی

شماره تلفن:

نام و نام خانوادگی:             بهنام آبستر

تحصیلات:

سمت: مسئول تاسیسات پردیس بین المللی ارس

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی:           ابراهیم عباسی

تحصیلات:

سمت: خدمات پردیس بین المللی ارس

شماره تلفن:

 

نام و نام خانوادگی :          رحیم سیدزاده

تحصیلات:

سمت: خدمات و مسئول مهمانسرای پردیس بین المللی ارس

شماره تلفن:

 

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۸