کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۱۹۴۱۷
عناوین رشته های کارشناسی ارشد پردیس های دانشگاه تبریز
مجموعه عنوان رشته
ادبیات فارسی و زبانهای خارجی آموزش زبان فرانسه
زبانهای باستانی ایران
فلسفه هنر
فلسفه - تطبیقی
زبان وادبیات فارسی - ادبیات پایداری
زبان وادبیات فارسى 
آموزش زبان  انگلیسی
زبان وادبیات فرانسه
زبان وادبیات فارسی -ادبیات مقاومت
زبان و ادبیات انگلیسی
فرهنگ وزبانهاى باستانى 
فلسفه  
فلسفه تطبیقی
زبان وادبیات فرانسه -ادبی
اقتصاد و مدیریت  علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
علوم اقتصادی - اقتصاد شهری
مدیریت کسب وکار - بازاریابی
مدیریت کسب وکار - رفتار سازمانی و منابع انسانی
مدیریت کسب و کار - فناوری
علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
مدیریت MBA - کسب و کار
مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی
مدیریت MBA -استراتژی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزى 
علوم اقتصادى  
مدیریت بازرگانی-بازاریابی
مدیریتMBA
مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی 
مدیریت MBA-مدیریت مالی
مدیریت MBA - سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات
مدیریت MBA - عملیات وزنجیره تامین
مدیریت بازرگانی -مدیریت تحول
مدیریت کسب وکار(MBA)-استراتژی
مدیریت کسب وکار(MBA) -سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات
مدیریت کسب وکار(MBA)- عملیات وزنجیره تامین
مدیریت کسب وکار(MBA)- مالی
مدیریت کسب وکار - استراتژی
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل
مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک
مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک
مدیریت بازرگانی - کارآفرینی
مدیریت کسب وکار-سیستمهای اطلاعاتی وفناوری اطلاعات
مدیریت کسب وکار- عملیات  وزنجیره تامین
مدیریت کسب وکار- مالی
مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی
علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی
علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی
علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک
الهیات وعلوم اسلامی الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
کلام اسلامی
فلسفه وکلام اسلامی-فلسفه اسلامی
فلسفه وکلام اسلامی-کلام اسلامی
فلسفه وکلام اسلامی
فقه ومبانی حقوق اسلامی
فلسفه دین
فقه وحقوق اسلامی
فقه اقتصادی
فقه وحقوق خصوصی
فقه وحقوق جزاء
برنامه ریزی و علوم محیطی آب و هوا شناسی - تغییر اقلیم 
آب وهوا شناسی - آب وهوا شناسی محیطی 
ژئومورفولوژی - ژئومورفولوژی وآمایش محیط
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری - کاربری اراضی وممیزی املاک
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - توسعه اقتصاد روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی - فضایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - سنجش ار دور
جغرافیا و برنامه ریزی شهری -آمایش شهری
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
جغرافیاوبرنامه ریزی شهرى  
جغرافیا و برنامه ریزی شهری بهسازی ونوسازی شهری
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -برنامه ریزی کالبدی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی اقتصاد فضا
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ساماندهی مناطق عشایری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی
طبیعت گردی (اکوتوریسم)
ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
جغرافیاى طبیعى ژئومورفولوژى
جغرافیاى طبیعى-اقلیم شناسى دربرنامه ریزی محیطی
سنجش از دوروسیستم اطلاعات جغرافیایی-مدیریت مخاطرات محیطی
سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی 
سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب وخاک
آب وهواشناسی -آب وهواشناسی شهری
آب وهواشناسی - آب وهواشناسی کاربردی
آب وهواشناسی -مخاطرات آب وهوایی
جغرافیای پزشکی
برنامه ریزی آمایش سرزمین
ژئومورفولوژی-برنامه ریزی محیطی
سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات شهری وروستایی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن
طبیعت گردی
جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری
گردشگری
پژوهشکده‌فیزیک‌کاربردی‌وستاره‌شناسی فیزیک - فوتونیک
فناوری پلاسما
مهندسی پلاسما
فوتونیک-فیزیک
فوتونیک-الکترونیک
فوتونیک-مخابرات
فوتونیک  
فیزیک - مهندسی پلاسما
تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی - رفتار حرکتی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی-روانشناسی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی _ تغذیه ورزشی
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
رفتار حرکتی - یادگیری وکنترل حرکتی
رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشی
مدیریت ورزشی -مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی
روانشناسی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی- تغذیه و ورزش
رفتار حرکتی - رشد حرکتی
حقوق و علوم اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی 
علوم اجتماعى - جامعه شناسى 
تاریخ تشیع
جامعه شناسی
تاریخ -تاریخ عمومی جهان
تاریخ- تاریخ  ایران اسلامى   
تاریخ- تاریخ تشیع
اندیشه سیاسی در اسلام
حقوق عمومی
حقوق خصوصی
علوم سیاسی
حقوق جزاوجرم شناسی
حقوق دادرسی اداری
دامپزشکی بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی
انگل شناسی دامپزشکی
بافت شناسی
بافت شناسی دامپزشکی
بیوشیمی بالینی
انگل شناسی
شیمی شیمى کاربردى  
شیمی - شیمى فیزیک 
شیمی-شیمی کاربردی
شیمی-شیمى تجزیه 
شیمی - شیمى معدنى 
نانو شیمی 
شیمی - نانو شیمی
مهندسی پلیمر - علوم پایه
مهندسی پلیمر- علوم وتکنولوژی پلیمر
شیمی - شیمى آلى  
علوم وفناوری نانو -نانوشیمی
علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی
روانشناسى تربیتى
روانشناسى عمومى 
روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی کودک ونوجوان
علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات
علم سنجی
برنامه ریزی درسی
آموزش وبهسازی منابع انسانی
علوم تربیتی-برنامه ریزى درسى  
علوم ریاضی ریاضی محض - جبر جابجایی
ریاضی محض 
ریاضی کاربردی
ریاضى محض -آنالیز  
ریاضی محض - هندسه(توپولوژی)
ریاضی محض -جبر    
ریاضی محض- جبر - جبر جابجایی
ریاضی محض-جبرلی
ریاضی محض-جبر - نظریه گروهها
ریاضی محض-هندسه 
ریاضى محض_منطق ریاضى
ریاضی محض- جبر - زمینه حبرلی
ریاضی محض- جبر - زمینه منطق ریاضی
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-زمینه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی وکاربردهای آن
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 
ریاضی کاربردى-تحقیق درعملیات 
ریاضی کاربردى-ریاضی فیزیک 
ریاضی کاربردی_ معادلات دیفرانسیل 
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-حل عددی سیستمهای دینامیکی
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-حل عددی معادلات انتگرال
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-حل عددی معادلات دیفرانسیل
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-روشهای عددی درجبرخطی
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی-معادلات دیفرانسیل وکاربردهای آن
ریاضی کاربردی-آنالیزعددی-موجک وپردازش تصویر
آمار ریاضی
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی-زمینه ریاضیات مالی
ریاضی کاربردی -آنالیز عددی -زمینه معادلات دیفرانسیل معمولی وکاربردهای آن
ریاضی کاربردی- بهینه سازی(تحقیق در عملیات)
آمار - آمار ریاضی
ریاضی کاربردی - بهینه سازی
علوم کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
علوم کامپیوتر-سیستم های هوشمند
علوم کامپیوتر -سیستم های کامپیوتری
علوم کامپیوتر - نظریه سیستمها
علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی
علوم طبیعی زیست شناسی گیاهی - سلولی وتکوینی
زمین شناسى_پترولوژى  
زمین شناسى_رسوب شناسى 
زمین شناسى_تکتونیک 
زمین شناسى چینه شناسى و فسیل شناسى 
زمین شناسى نفت  
زمین شناسى اقتصادى 
زمین شناسى_آبشناسى ( هیدروژئولوژی)  
زمین شناسى مهندسى  
زمین شناسی _ ژئوشیمی
پترولوژی
زمین شناسی زیست محیطی
زمین ساخت (تکتونیک)
زمین شناسی -آبشناسی
زمین شیمی
علوم زمین- آب شناسی
آب زمین شناسی
میکروبیولوژی
زیست شناسی _علوم گیاهى  
زیست شناسی_علوم گیاهی_سیستماتیک اکولوژی
زیست شناسی_علوم گیاهی_فیزیولوژى گیاهى
زیست شناسی_علوم گیاهی_سلولى تکوینى
زیست شناسى_ژنتیک  
زیست شناسی-علوم گیاهی-زیست شناسی تکوینی
بیوشیمی
زیست شناسی-ژنتیک(علوم جانوری)
زیست شناسی - بیوشیمی
زیست شناسی - علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری
زیست شناسی - میکروبیولوژی
زیست شناسی -ژنتیک مولکولی
ژنتیک
علوم گیاهی-فیزیولوژی
علوم گیاهی- سیستماتیک وبوم شناسی
علوم گیاهی- زیست شناسی  سلولی وتکوینی
علوم جانوری- فیزیولوژی
علوم زمین - زمین ساخت(تکتونیک)
علوم زمین - آب زمین شناسی
علوم زمین - زمین شناسی مهندسی
علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی
علوم زمین - زمین شیمی
زیست شناسی سلولی ومولکولی - علوم سلولی ومولکولی
زیست شناسی سلولی ومولکولی - ژنتیک
زیست شناسی سلولی ومولکولی - میکروبیولوژی
زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی
زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک وبوم شناسی
علوم زمین - چینه نگاری و دیرینه شناسی
زیست شناسی سلولی و مولکولی
میکرو بیولوژی - میکروبهای بیماری زا
میکروبیولوژی - صنعتی
علوم زمین - پترولوژی
علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی
زیست شناسی گیاهی - زیست شناسی سلولی وتکوینی
زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
فیزیک فیزیک - هسته ای
فیزیک - فیزیک حالت جامد
فیزیک - فیزیک نجومی
فیزیک - فیزیک بنیادی
فیزیک هسته ای تجربی
فیزیک_اتمی ومولکولی(ابرشارگی)
فیزیک - حالت جامد
فیزیک -حالت جامدوالکترونیک 
فیزیک اتمى ومولکولى
فیزیک- فیزیک هسته اى 
فیزیک تئورىواخترفیزیک 
فیزیک -اتمى ومولکولى-فیزیک لیزر 
فیزیک -اتمى ومولکولى- فیزیک پلاسما 
فیزیک نظرى-نجوم واخترفیزیک
فیزیک _ نظرى 
فیزیک اتمى ومولکولى آمارى 
فیزیک-فیزیک بنیادی-نظری
علوم وفناوری نانو-نانو فیزیک
فیزیک-فیزیک نجومی-اختر فیزیک
فیزیک - اتمی و مولکولی
فیزیک - نانو فیزیک
فیزیک - فیزیک ماده چگال
فیزیک - فیزیک هسته ای
فیزیک - نجوم و اختر فیزیک
فیزیک - گرانش و کیهان شناسی
فیزیک - اپتیک و لیزر
فیزیک - فیزیک پلاسما
نانو فیزیک
کشاورزی ژنتیک وبه نژادی گیاهی
علوم ومهندسی باغبانی - درختان میوه
علوم ومهندسی باغبانی - سبزی ها
علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
علوم ومهندسی باغبانی - گیاهان دارویی
ترویج وآموزش کشاورزی پایدار- ترویج کشاورزی پایدار ومنابع طبیعی
توسعه روستایی
اگرو تکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی
اگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور
علوم دامی - ژنتیک واصلاح دام وطیور
علوم ومهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای
مهندسی علوم باغبانی- فیزیولوژی واصلاح درختان میوه
مهندسی کشاورزى-آبیارى و زهکشى 
مهندسی کشاورزی-سازه های آّبی
مهندسی‌کشاورزی-مهندسی منابع‌ آب
مهندسی آبیاری وزهکشی
مهندسی سازه های آبی
مهندسی منابع آب
مدیریت منابع خاک - منابع خاک وارزیابی اراضی
مدیریت منابع خاک - فیزیک وحفاظت خاک
مهندسی کشاورزی- ترویج کشاورزی
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
مهندسی کشاورزى- باغبانى-میوه کارى
مهندسی کشاورزی- باغبانی-سبزیکاری
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-گیاهان زینتی
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی واصلاح درختان میوه
مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی-فیزیولوژی واصلاح سبزیها
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی واصلاح گل وگیاهان زینتی
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی وفناوری پس ازبرداشت محصولات باغبانی
مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی- فیزیولوژی واصلاح گیاهان دارویی,ادویه ای وعطری
بیوتکنولوژى کشاورزى  
مهندسی کشاورزى - خاکشناسى  
مهندسی کشاورزی- علوم خاک- بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
مهندسی کشاورزی- علوم خاک-پیدایش,رده‌بندی‌وارزیابی‌خاک
مهندسی کشاورزی-علوم‌خاک_شیمی‌وحاصلخیزی‌خاک
مهندسی کشاورزی-علوم‌خاک_فیزیک‌وحفاظت‌خاک
مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک - شیمی،حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه
مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
مهندسی علوم باغبانی - بیوتکنولوژی وژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
مهندسی علوم باغبانی - فیز یولوژی واصلاح سبزیها
مهندسی فضای سبز
مهندسى کشاورزى- علوم دامى  
مهندسی کشاورزی-علوم دامى-تغذیه دام  
 مهندسی کشاورزی-علوم دامى-اصلاح نژاد دام  
مهندسی کشاورزی-علوم دامی-فیزیولوژی دام
مهندسی کشاورزی-علوم دامی-مدیریت دامپروری
مهندسی کشاورزی- علوم دامی- تغذیه نشخوار کنندگان
مهندسی کشاورزی علوم دامی - تغذیه طیور
مهندسی علوم دامی - اصلاح نژاد دام
مهندسی علوم دامی- تغذیه دام 
مهندسی علوم دامی- مدیریت دامپروری
مهندسى کشاورزى-علوم وصنایع غذایی
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی -شیمی مواد غذایی
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی-تکنولوژی صنایع غذایی
علوم وصنایع غذایی-میکروبیولوژی موادغذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -فناوری مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -علوم مواد غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -صنایع غذایی
مهندسى کشاورزى -زراعت 
مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات 
مهندسی کشاورزی-شناسایی ومبارزه باعلفهای هرز
مهندسی اصلاح نباتات
مهندسی زراعت
حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
مهندسی علوم دامی- تغذیه طیور
مهندسی علوم دامی - فیزیولوژی دام
مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسى کشاورزى-بیمارى شناسى گیاهى 
مهندسى کشاورزى-حشره شناسى کشاورزى
مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی در کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت ومدیریت پسماند
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژیهای تجدیدپذیر
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی وساخت
مکانیزاسیون کشاورزی-انرزی وبازیافت ومدیریت پسماندها
مکانیزاسیون کشاورزی-مدیریت وتحلیل سامانه ها
مهندسى کشاورزى-مکانیزاسیون کشاورزى 
مهندسی کشاورزی-مکانیک‌ماشینهای‌کشاورزی
مهندسى کشاورزى -اقتصادکشاورزى
مهندسی مکانیک بیوسیستم
مهندسی کشاورزی-توسعه‌روستایی
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-مهندسی صنایع غذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی -زیست فناوری مواد غذایی
مهندسی کشاورزی-سیاست وتوسعه کشاورزی
مهندسی کشاورزی-اقتصاد تولید ومدیریت واحد های کشاورزی
مهندسی کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست
مدیریت کشاورزى-مدیریت مزرعه  
مدیریت کشاورزی
مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی - سیاست وتوسعه کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست
توسعه روستایی- توسعه کشاورزی
ترویج وآموزش کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیونکشاورزی-مدیریت و تحلیل سامانه ها
بیوتکنولوژی کشاورزی
شناسایی و مبارزه با علف های هرز
علوم ومهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
علوم ومهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
علوم دامی - تغذیه دام 
علوم دامی - مدیریت دامپروری
علوم دامی - اصلاح نژاد دام
علوم دامی - فیزیولوژی دام
علوم دامی - تغذیه طیور
علوم ومهندسی آب - آبیاری وزهکشی
علوم ومهندسی آب - سازه های آبی
علوم ومهندسی آب - منابع آب
اقتصاد کشاورزی - سیاست وتوسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید ومدیریت واحد های کشاورزی
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست
مرکز تحقیقات علوم پایه فیتوشیمی
شیمی - فیتوشیمی
زیست شناسی - بیوفیزیک
بیوفیزیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیک
مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق- برنامه ریزی ومدیریت سیستم های انرژی
مهندسی برق-کنترل-سیستم
مهندسی برق -قدرت 
مهندسی برق -کنترل
مهندسی برق - الکترونیک
مهندسی برق -مخابرات 
مهندسی‌برق‌-مخابرات(سیستم)
مهندسی‌برق‌-مخابرات میدان وامواج
مهندسی‌برق‌-الکترونیک(طراحی ‌مدارها‌ی مجتمع‌ آنالوگ ودیجیتال)
مهندسی‌برق‌-الکترونیک(طراحی‌ مدارهای مجتمع‌ نوری)
مهندسی‌برق‌-قدرت(سیستم والکترونیک‌قدرت)
مهندسی‌برق‌-قدرت(ماشینهای‌الکتریکی‌ودرایو)
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی 
مهندسی برق - قدرت(سیستمهای قدرت)
مهندسی برق-قدرت(الکترونیک قدرت)
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز وکنترل
مهندسی برق - سامانه های برقی حمل ونقل
مهندسی برق - مخابرات نوری
مهندسی برق - مخابرات سیستم 
مهندسی برق - مخابرات امن ورمزنگاری
مهندسی برق - برنامه ریزی ومدیریت سیستمهای انرژی
مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک
مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی برق-افزاره های میکرو ونانوالکترونیک
مهندسی برق - سیستم های قدرت
مهندسی برق - الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی
مهندسی برق - برنامه ریزی ومدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
مهندسی برق - کنترل
مهندسی برق - مخابرات میدان وموج
مهندسی کامپیوتر-رمز
مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر
الکترونیک دیجیتال
مهندسی فناوری اطلاعات -مخابرات امن 
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی کامپیوتر -معماری سیستم های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر - رایانش امن
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
مهندسی برق- مخابرات نوری
مهندسی پزشکی
مهندسی برق - برنامه ریزی ومدیریت سیستمهای انرژی
مهندسی شیمی و نفت مهندسی شیمی -پلیمر
مهندسی شیمی-فرآیند
مهندسی شیمی
مهندسی شیمی پیشرفته
مهندسی شیمی - محیط زیست
مهندسی شیمی- طراحی فرآیند
مهندسی شیمی - پدیده های انتقال
مهندسی عمران طراحی شهری
مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
مهندسی خطوط راه آهن
مهندسی عمران- زلزله
مهندسی نقشه برداری- ژئودزی
مهندسی عمران - مهندسی خطوط راه آهن
مهندسی عمران-مهندسی سواحل,بنادروسازه های دریایی
مهندسی عمران-مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران - سازه  
مهندسی عمران -سازه هاى هیدرولیکى 
مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی  
مهندسی عمران -آب  
مهندسی عمران-مهندسی زلزله
مهندسی عمران _سازه‌های دریایی
مهندسی عمران -ژئودزی
مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران -ژئوتکنیک
مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت منابع آب
مهندسی عمران - محیط زیست
مهندسی عمران - مدیریت منابع آب
مهندسی عمران - آب وسازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران - سواحل ، بنادر وسازه های دریایی
مهندسی فناوریهای نوین مهندسی مکاترونیک
مهندسی فتونیک-نانوفتونیک
مهندسی نانوفناوری-نانوالکترونیک
مهندسی مخابرات نوری
مهندسی فتونیک
مهندسی نانو الکترونیک
مهندسی برق - مکاترونیک
مهندسی پزشکی - بیومکانیک
مهندسی فوتونیک - نانو فوتونیک
مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک  - تبدیل انرژى  
مهندسی مکانیک  - طراحی کاربردى 
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 
مهندسی مکانیک - سیستم محرکه خودرو  
مهندسی مواد-سرامیک
مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب موادمهندسی
مهندسی هوا فضا- سازه های هوایی
مهندسی مکانیک - ساخت تولید
آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۷