دکتری تخصصی

تعداد بازدید:۲۱۵۰۳
عناوین رشته های دکتری تخصصی پردیس های دانشگاه تبریز
مجموعه عنوان
ادبیات فارسی و زبانهای خارجی زبان وادبیات فارسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان فرانسه
ادبیات فرانسه
زبان وادبیات فارسی - ادبیات غنایی
زبان وادبیات فارسی - ادبیات عرفانی
فلسفه
فلسفه - فلسفه معاصر
فلسفه - فلسفه عصر جدید
فلسفه - فلسفه یونان و قرون وسطی
اقتصاد و مدیریت  علوم اقتصادی - اقتصاد نهادگرا
علوم اقتصادی - اقتصاد مالی
علوم اقتصادی -اقتصاد نظری
علوم اقتصادی
علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی
علوم اقتصادی - اقتصاد سنجی
علوم اقتصادی - اقتصاد پولی
علوم اقتصادی -اقتصاد بین الملل
علوم اقتصادی - اقتصاد بخش عمومی
علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی
علوم اقتصادی - اقتصاد شهری و منطقه ای
علوم اقتصادی -اقتصاد منابع
برنامه ریزی و علوم محیطی برنامه ریزی شهری
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی
جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی
نظام سیاستگزاری در برنامه ریزی روستایی
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
آب وهواشناسی-آب وهواشناسی ماهواره ای
جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی
جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
جغرافیای طبیعی - آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
ژئومورفولوژی-مدیریت محیطی
ژئومورفولوژی-مخاطرات ژئومورفولوژیک
ژئومورفولوژی - نظری
آب وهوا شناسی -تغییرات آب وهوایی
آب وهواشناسی-آب وهواشناسی کشاورزی
آب وهواشناسی-مخاطرات آب وهوایی
آب وهواشناسی-آب وهواشناسی سینوپتیک
آب وهواشناسی-آب وهواشناسی دیرینه
آب وهواشناسی-آب وهواشناسی شهری
آب وهواشناسی(اقلیم شناسی)
ژئومورفولوژِی
پژوهشکده‌فیزیک‌کاربردی‌وستاره‌شناسی فوتونیک
فتونیک
تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
مدیریت ورزشی-مدیریت بازار یابی ورسانه ها درورزش
تربیت بدنی وعلو م ورزشی- مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی
حقوق و علوم اجتماعی جامعه شناسی -اقتصادی وتوسعه
جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه
تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
تاریخ ایران بعد ازاسلام
تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
تاریخ ایران دوره اسلامی
حقوق عمومی
دامپزشکی فنّاوری تولید مثل در دامپزشکی
شیمی شیمی- شیمی کاربردی 
شیمی کاربردی -تکنولوژی پلیمر
شیمی کاربردی-تکنولوژی نفت
شیمی- شیمی فیزیک
شیمی-شیمی تجزیه
شیمی کاربردی
شیمی-شیمی معدنی
شیمی-شیمی آلی
شیمی پلیمر
الکتروشیمی
علوم تربیتی و روانشناسی علوم اعصاب شناختی - مغزو شناخت
علوم شناختی- اعصاب شناختی - مغز وشناخت
روانشناسی تربیتی
روانشناسی عمومی
روانشناسی 
علوم شناختی- علوم اعصاب شناختی- مغز وشناخت
برنامه ریزی درسی
علوم ریاضی ریاضی محض-زمینه جبرجابجایی
ریاضی محض-جبرگروههای نامتناهی
آمار
ریاضی محض-آنالیز
ریاضی - جبر
ریاضی - هندسه(توپولوژی)
ریاضی - آنالیز
ریاضی - هندسه(توپولوژی)
ریاضی محض-هندسه منیفلد
ریاضی محض -زمینه منطق
ریاضی محض- جبر زمینه نظریه گروهها
ریاضی - آنالیز
ریاضی محض- جبر زمینه منطق ریاضی
ریاضی محض - هندسه توپولوژی
ریاضی کاربردی -آنالیزعددی
ریاضی کاربردی-سیستمهای کامپیوتری
ریاضی کاربردی-حل عددی معادلات دیفرانسیل
ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل
ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی - روش های عددی در جبر خطی
ریاضی کاربردی - حل عددی معادلات انتگرال
ریاضی کاربردی - موجک و پردازش تصویر
ریاضی کاربردی-زمینه آنالیزعددی-روشهای عددی در جبر خطی
ریاضی کاربردی-زمینه آنالیزعددی-حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی
ریاضی کاربردی-زمینه معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی
ریاضی کاربردی- زمینه آنالیز عددی -حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
ریاضی کاربردی-زمینه معادلات دیفرانسیل-سیستم های دینامیکی
ریاضی-کاربردی- آنالیز عددی(زمینه روشهای عددی درجبرخطی)
ریاضی-کاربردی- آنالیز عددی(زمینه حل عددی معادلات انتگرال)
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی (زمینه حل عددی معادلات دیفرانسیل)
ریاضی کاربردی- آنالیز عددی(زمینه موجک وپردازش تصویر)
ریاضی کاربردی(زمینه معادلات دیفرانسیل وکاربردهای آن)
علوم ریاضی علوم کامپیوتر
زمین شناسی - پترولوژی
علوم زمین - آب های زیر زمینی
علوم زمین - پترولوژی
علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی
زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
زمین شناسی -اقتصادی
زمین شناسی - آبشناسی
علوم زمین شناسی آب شناسی
علوم زمین شناسی پترولوژی
علوم زمین شناسی اقتصادی
زیست شناسی گیاهی - سلولی وتکوینی
زنتیک مولکولی
زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی -علوم گیاهی-سلولی - تکوینی گیاهی
 ژنتیک
زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی
بیوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
فیزیک فیزیک - فیزیک نجومی
فیزیک - حالت جامد
فیزیک- اتمی مولکولی زمینه لیزر
فیزیک - اتمی و مولکولی
نجوم واختر فیزیک
فیزیک-زمینه اختر فیزیک وفیزیک خورشیدی
فیزیک هسته ای
فیزیک
فیزیک-اتمی ومولکولی(فیزیک لیزر)
فیزیک-اتمی ومولکولی(فیزیک پلاسما)
فیزیک(زمینه ریاضی فیزیک)
فیزیک نظری-ریاضی فیزیک
فیزیک-فیزیک نظری
فیزیک حالت جامد-حالت جامد نظری
فیزیک- فیزیک حالت جامد(زمینه تجربی)
فیزیک حالت جامد
فیزیک نجومی-اخترفیزیک
پلاسما
فیزیک اتمی مولکولی-اپتیک-لیزر
فیزیک اتمی ومولکولی-پلاسما
فیزیک - زمینه محاسبات واطلاعات کوانتمی
فیزیک نظری-محاسبات واطلاعات کوانتومی
فیزیک نظری -گرانش
فیزیک -هسته ای
فیزیک - فیزیک هسته ای
فیزیک - اپتیک و لیزر
فیزیک - فیزیک پلاسما
فیزیک - فیزیک ماده چگال
فیزیک - نجوم و اختر فیزیک
کشاورزی ژنتیک وبه نژادی گیاهی
علوم ومهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولیدوپس از برداشت گیاهان باغبانی
علوم ومهندسی باغبانی- اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
مکانیک ماشینهای کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی در کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی - کشاورزی دقیق
آبیاری وزهکشی
سازه های آبی
مهندسی منابع آب
علوم ومهندسی آب - منابع آب
علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
مدیریت حاصل خیزی و زیست فنّاوری خاک - شیمی،حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه
مهندسی اقتصادکشاورزی-اقتصادمنابع طبیعی ومحیط زیست
باغبانی(میوه کاری)
باغبانی(سبزیکاری)
بیو تکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
علوم باغبانی وفضای سبز- سبزی کاری
علوم باغبانی وفضای سبز- میوه کاری
علوم باغبانی - گیاهان زینتی
علوم باغبانی- فیزیولوژی وفناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
علوم خاک-بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
علوم خاک(پیدایش , رده بندی وارزیابی خاک)
علوم خاک(شیمی وحاصلخیزی خاک)
علوم خاک(فیزیک وحفاظت خاک)
مدیریت منابع خاک
مدیریت حاصلخیزی وزیست فنّاوری خاک
تغذیه دام
اصلاح نژاد دام
علوم دامی - تغذیه دام
علوم دامی - اصلاح نژاد دام
علوم دامی - تغذیه طیور
علوم دامی(تغذیه نشخوارکنندگان)
علوم دامی - فیزیولوژی دام
فیزیولوژی دام
علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور
علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور
علوم وصنایع غذایی-تکنولوژی مواد غذایی
علوم وصنایع غذایی -شیمی مواد غذایی
علوم وصنایع غذایی- مهندسی صنایع غذایی-مهندسی مواد وطراحی صنایع غذایی
علوم وصنایع غذایی-میکروبیولوژی مواد غذایی
اصلاح نباتات(ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک)
زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)
بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی
بوم شناسی زراعی(اگرو اکولوژِی)- زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی
اصلاح نباتات
زراعت
بیوتکنولوژی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی
بیماری شناسی گیاهی-پروکاریوت های بیماری زای گیاهی
بیماری شناسی گیاهی
حشره شناسی کشاورزی
حشره شناسی-سم شناسی وفیزیولوژی حشرات
ویروس شناسی وبیماریهای ویروسی گیاهی
حشره شناسی-کنه شناسی وسیستماتیک حشرات
بیماری شناسی گیاهی-قارچ شناسی وبیماری شناسی گیاهی
بیماری شناسی گیاهی-نماتولوژی
حشره شناسی کشاورزی- اکولوژی کنترل حشرات
حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژِی وسم شناسی
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید ومدیریت واحد های کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی
مکانیزاسیون کشاورزی-مهندسی پس از برداشت
مکانیزاسیون کشاورزی - برداشت محصولات کشاورزی
اقتصاد کشاورزی-اقتصادمنابع طبیعی
اقتصاد کشاورزی - سیاست وتوسعه کشاورزی
اقتصاد کشاورزی - مدیریت مزرعه
اقتصاد کشاورزی-بازار یابی محصولات کشاورزی
توسعه کشاورزی
مهندسی مکانیک بیو سیستم
مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدید پذیر
مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
آگروتکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی
آگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی
مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی برق - مخابرات میدان و موج
مهندسی برق - مخابرات سیستم
مهندسی برق الکترونیک-مکاترونیک
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
مهندسی برق - کنترل
مهندسی کامپیوتر
برق الکترونیک - طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ ودیجیتال
برق مخابرات-سیستم
برق مخابرات-میدان و امواج
برق الکترونیک-مدارهای مجتمع خطی
مهندسی برق -الکترونیک-طراحی مدارهای مجتمع نوری
مهندسی برق قدرت- سیستم والکترونیک قدرت
برق قدرت-ماشینهای الکتریکی
برق قدرت -ماشین ودرایو
مهندسی برق - قدرت
مهندسی برق قدرت - ماشینهای الکتریکی و درایو
مهندسی برق کنترل -مکاترونیک
مهندسی برق- مخابرات
مهندسی برق -الکترونیک
مهندسی برق- مخابرات (میدان)
مهندسی برق -مخابرات(سیستم)
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر - رایانش امن
مهندسی برق - الکترونیک - طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ ودیجیتال
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتری
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
مهندسی پزشکی
مهندسی فناوری اطلاعات -سیستم های چند رسانه ای
مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه کامپیوتری
مهندسی شیمی و نفت مهندسی شیمی
مهندسی شیمی - پدیده های انتقال
مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی
مهندسی عمران مهندسی عمران - مدیریت منابع آب
مهندسی عمران - آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران - سواحل، بنادر وسازه های دریایی
مهندسی نقشه برداری - ژئودزی
مهندسی سازه-مدیریت ساخت
مهندسی عمران-مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران - مهندسی زلزله
مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت منابع آب
مهندسی  عمران - سازه
مهندسی  عمران - خاک و پی
مهندسی عمران - آب
مهندسی  عمران - سازه های دریایی
مهندسی عمران-مهندسی سواحل ,بنادر وسازه های دریایی
مهندسی  عمران - سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران - زلزله
مهندسی عمران -ژئوتکنیک
مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات(مکاترونیک)
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
مهندسی مواد
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی زمینه دینامیک کنترل وارتعاشات
مهندسی مواد و متالورژی
 مکانیک-طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
مهندسی مکانیک- ساخت وتولید(زمینه مکاترونیک)
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک،کنترل وارتعاشات
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۷